Ha lenne bármilyen kérdésed, nyugodtan lép velünk kapcsolatba!
Köszönjük!
Megkaptuk a leveledet.
Amint lehet küldjük is a választ.
Sajnáljuk, hiba történt
EseményekFunkciókBlogÁrakTámogatásBejelentkezés
Adatkezelési szabályzat - Szervezők részére
(érvényes: 2017.01.01 - 2021.01.10.)

Tisztelt Szervező!

Köszönjük a bizalmát, hogy a Ticketninja rendszert választotta rendezvénye megszervezéséhez és lebonyolításához. Az alábbiakban szeretnénk felhívni a figyelmét a Ticketninja működésének adatvédelmi követelményeire. A személyes adatok védelmének kereteit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) adja meg. Társaságunk arra törekszik, hogy az általunk fejlesztett termékek is biztosítsanak minden olyan funkciót, ami a GDPR-nak való megfelelést szolgálhatja.
égein.

Mi számít személyes adatnak?

Személyes adat egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármilyen adat. Így például személyes adatnak minősül az Ön neve, lakcíme, születési ideje, a nekünk küldött üzenet tartalma, vagy a megrendelésének adatai.
Nem minősül személyes adatnak a nem természetes személy adata. Vagyis egy cégre, intézményre, közhivatalra, egyesületre vonatkozó adatok (így például a cég neve, elérhetőségei, vagy egy cég által leadott megrendelés adatai) nem tartoznak a személyes adat fogalma alá. Szintén nem tartozik ide az olyan adat, ahol az érintett nem azonosítható, vagyis az anonimizált vagy statisztikai adat.

Ki az adatkezelő és ki az adatfeldolgozó?

A GDPR szerint adatkezelő az, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

A Ticketninja esetében adatkezelőnek az Ön cége/intézménye minősül a felhasználók személyes adatainak felvétele, felhasználása, továbbítsa során.

Ebből következően a rendszer jogszabályoknak megfelelő beállítása, az érintettek (akiknek a személyes adatait a rendszer kezeli) megfelelő tájékoztatása és a szükséges hozzájáruló nyilatkozatok elkészítése és beszerzése az Önök feladata és felelőssége.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a rendszerben tárolt felhasználói adatokat és az Ön által a rendezvényéhez kért és megadott adatokat a Szintézis-Net Kft. is használja, ezért bizonyos adatok vonatkozásában szintén adatkezelőnek minősül. Erről a tényről, és az adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalókról a Szintézis-Net a Ticketninja oldalán tájékoztatja a felhasználókat.
A GDPR szerint adatfeldolgozó az, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

A Szintézis-Net Kft. az üzemeltetési tevékenység során, amennyiben az Önök megbízásából személyes adatokon végez adatkezelési műveleteket (olvassa, tárolja, továbbítja, elemzi, törli vagy módosítja azokat), adatfeldolgozónak minősül. E minőségében a Szintézis-Net Kft. ezúton tanúsítja, hogy a személyes adatok feldolgozása során mindvégig a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően jár el, a folyamat során mindvégig biztosítja a személyes adatok bizalmas kezelését, sértetlenségét és hozzáférhetőségét. A személyes adatokon műveleteket kizárólag a megbízó utasításai alapján végez, az e tevékenység során birtokába került személyes adatokat a tevékenység sikeres befejezését követően, amennyiben arra a továbbiakban nincs szükség, haladéktalanul törli.

Szervezői feladatok a Ticketninja rendszerben

Tájékoztatás és beleegyezés

A szervezők kötelesek a résztvevőket tájékoztatni arról az adatkezelésről, amelyet a felhasználói regisztráción felül külön kérnek be a felhasználóktól. Amennyiben ezek a kiegészítő adatok a rendezvény megszervezéséhez, sikeres lebonyolításához vagy a felhasználó részvételéhez szükségesek (pl. a több párhozamosan elérhető program közül a felhasználó választ és arra jelentkezik), úgy a felhasználót erről az adatkezelésről csak tájékoztatni kell, de nem kell a hozzájárulását beszerezni, mivel itt az adatkezelés szükséges a szerződés megfelelő teljesítéséhez. Minden olyan adat bekérése esetében, amely nem a rendezvény lebonyolítását vagy a megfelelő részvételt szolgálja, a felhasználó kifejezett, tájékoztatáson alapuló és célhoz kötött hozzájárulása szükséges. A hozzájárulását a felhasználó az erre szolgáló jelölőnégyzet (checkbox) bejelölésével is kifejezheti.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében a hozzájárulást jogszerűen csak egy kifejezett, cselekvő magatartással lehet megadni. A „nem tiltakozás”, és az előre bejelölt jelölőnégyzet nem minősül jogszerű beleegyezésnek. A szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokon felüli, opcionális adatok kezelésébe való beleegyezéshez a szolgáltatás igénybe vétele nem köthető.

Célhoz kötöttség

A szervező a felhasználók által megadott személyes adatokat csak arra a célra használhatja, amelyre azokat a felhasználók megadták és amely felhasználási célról őket a szervező előzetesen tájékoztatta. Az eredeti céltól eltérő célra való felhasználásról a felhasználókat tájékoztatni kell, illetve be kell szerezni a hozzájárulásukat. A szervező az adatokat harmadik fél felé csak akkor továbbíthatja, ha erről a felhasználókat előzetesen tájékoztatta.

Az adattárolás időtartama

A szervező a rendezvény szervezéséhez a felhasználók által megadott adatokat kizárólag annyi ideig tárolhatja, ameddig az az eredeti adatkezelési cél (a rendezvény megszervezése, lebonyolítása, számlázás, stb.) megvalósulásához az szükséges. Ezt követően a szervező a birtokába jutott személyes adatokat köteles megsemmisíteni.

Adatbiztonság

A szervező köteles a megfelelő szervezési és műszaki intézkedésekkel gondoskodni arról, hogy a birtokába került személyes adatok bizalmas jellegét, sértetlenségét és hozzáférhetőségét védje minden szándékos vagy gondatlan emberi magatartástól, mulasztástól, rosszindulatú cselekedettől, elháríthatatlan külső körülménytől, elemi csapástól és más egyéb eseménytől. A felhasználóknak mindemellett tekintettel kell lenniük arra, hogy semmilyen hálózat, szerver, adatbázis, internet vagy e-mail kapcsolat nem lehet esetlegesen felmerülő hibáktól teljesen mentes, ezért személyes adatok közzétételekor erre fokozottan figyelmet kell fordítaniuk.

Általános Szerződési Feltételek - Szervezők részére